Administratorem danych osobowych jest:
    oznaczenie przedsiębiorcy: IVELA Elżbieta Liszewska [IVELA]
    adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 05-816 Michałowice, ul. Pałacowa 13
    numery ewidencyjne: NIP: 8251788171, REGON: 389372668
    rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
    tel +48 507 693 186, e-mail: sklep@ivela.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
    IVELA przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
    przetwarzanie wynika również z ciążących na IVELA obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
    przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów IVELA (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
    IVELA, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

Cele przetwarzania danych osobowych.
    w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie IVELA lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
    w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
    w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym IVELA, prowadzonym pod adresem URL https://www.ivela.pl;
    w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym IVELA, a także w sklepie internetowym IVELA, prowadzonym pod adresem URL https://www.ivela.pl;
    w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z IVELA umów sprzedaży lub świadczonych przez IVELA lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
    w celu prowadzenia przez IVELA działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
    w celu organizacji przez IVELA programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
    w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
    w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do IVELA;
    w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących IVELA;
    w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której IVELA przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:
    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
    prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
    prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
    prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
    prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
        danych posiadanych przez IVELA
        celu i sposobu przetwarzania
        odbiorców, którym zostały udostępnione dane
        źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez IVELA

IVELA udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez IVELA, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących IVELA uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez IVELA danych.

Dane osobowe IVELA przechowuje przez okres:
    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez IVELA, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.


IVELA przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają IVELA lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować ofert do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

Podanie danych osobowych, które IVELA uzyskuje aby:

    wykonać umowę
    podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
    wypełnić ciążący na IVELA obowiązek prawny

Jest konieczne. We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych:

    imię i nazwisko,
    adres zamieszkania
    adres e-mail
    nr telefonu,
    data urodzenia
    adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez IVELA danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

    adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
    adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
    e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
    infolinia: +48 606 950 000